Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

I. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).
 2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei Baterie Centrum, s.r.o. IČ: 25361848 székhelye Osztrava, Michalkovická 2031/109c, irányítószám 710 00 ( „adatkezelő“).

cím: Michalkovická 2031/109c, Ostrava, 710 00

email: gdpr@bateriecentrum.cz

telefon: +420 596 245 841

 1. Meghatározások:

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;Felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
  Ügyfél: A Baterie Centrum,s.r.o. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Baterie Centrum, s.r.o..-val szerződést kötők.

  „személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

4. Az adatkezelés elvei

A Baterie Centrum, s.r.o. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. A Baterie Centrum, s.r.o. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Baterie Centrum, s.r.o. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfélről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás) Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. egyedi ajánlatkérés

(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. Profilalkotás

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

6. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Baterie Centrum, s.r.o. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Baterie Cetrum, s.r.o. köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Baterie Centrum kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baterie Centrum a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Baterie Centrum ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni.

7. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baterie Centrum, s.r.o. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Baterie Centrum, s.r.o. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Baterie Centrum, s.r.o. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Baterie Centrum, s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a) a Baterie Centrum, s.r.o. kezeli e személyes adatokat, és

(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Baterie Centrum, s.r.o. a személyes adatokat kezeli.

A Baterie Centrum, s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d) a Baterie Centrum, s.r.o. kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Baterie Centrum, s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés a Baterie Centrum, s.r.o. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Baterie Centrum, s.r.o. kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Baterie Centrum, s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Baterie Centrum, s.r.o. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Baterie Centrum, s.r.o. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

9, Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baterie Centrum, s.r.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Baterie Centrum, s.r.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Baterie Centrum, s.r.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) a Baterie Centrum, s.r.o.-nak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Baterie Centrum, s.r.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Baterie Centrum, s.r.o. jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Baterie Centrum, s.r.o. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Baterie Centrum, s.r.o. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Baterie Centrum, s.r.o. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Baterie Centrum, s.r.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Baterie Centrum, s.r.o. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

10. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

11. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Baterie Centrum, s.r.o. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme Határidő

Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy
hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog egy hónap

Helyesbítéshez való jog egy hónap

Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog egy hónap

Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

12. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Baterie Centrum, s.r.o. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

13. A jelen tájékoztató módosításai

A Baterie Centrum, s.r.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Baterie Centrum, s.r.o. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

Készült: Osztrava, 2018. május 24.

 

 

 

 

 

banner
Baterie Centrum, s.r.o.
Říční 974/2
73932 Vratimov
Česká Republika
Üzleti azonosítószám: 25361848
Adószám: CZ25361848
Kérdezzen bármit
phone+420 596 245 841
(Po-Pá 7:30 - 16 hod.)
Kérdés
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Slovak
sk